Pedro Magalhães

(Atrasada): Eurosondagem, 28 Jul-Ago, N=1031, Tel.