Pedro Magalhães

Atrasada: Eurosondagem, 30 Set., N=620, Tel.